وضعیت پروژه ها

0
پروژه های انجام شده
0
پروژه های در دست انجام

پروژه های انجام شده

بخشی از پروژه‌های انجام شده در سوابق گذشته شرکت آرا مهر آونگ و بنیان گذاران اصلی:

1. کنفرانس ها و سمینارهای مختلف فرصت های بین‌المللی بین ایران و آمریکای لاتین (مکزیک)؛
2. آماده سازی زیر ساخت های مگاپروژه های بین‌المللی در حوزه های مختلف (مکزیک)؛
3. تدوین فرم ها، اساسنامه ها و آیین نامه های بین‌المللی(مکزیک)؛
4. ایجاد مدل های مختلف همکاری مشترک بین‌المللی (مکزیک)؛
5. شناسایی فرصت ها، پروژه ها و قراردادهای بین‌المللی (B.O.T, B.O.O, EPC +F, EPC G to G)؛
6. تهیه و تدوین قراداد های مختلف معاملات بین‌المللی و فرایند مذاکرات و معاملات؛
7. پروژه تسهیل گری توسعه روستایی (مکزیک)؛
8. پروژه آموزش تسهیل گری (مکزیک)؛
9. پروژه تدوین فرم های پایه (مکزیک)؛
10. پروژه کمک به کارگاه های تولیدی توسعه روستایی (مکزیک)؛
11. یروژه های آموزش مدیریت آب و کشاورزی روستایی (مکزیک)؛
12. پروژه های آموزش مرتع داری بهینه (مکزیک)؛
13. پروژه های آموزش درختکاری و توسعه محیط زیست (شعبه بناب)؛
14. پروژه های توانمند سازی زنان روستایی (شعبه بناب)؛
15. پروژه های صندوق های خرد زنان روستایی (شعبه بناب)؛
16. پروژه های شرکت‌های تعاونی روستایی (شعبه بناب)؛

پروژه های در دست انجام

بخشی از پروژه‌های در دست انجام توسط شرکت آرا مهر آونگ:

1. پروژه‌های امکان سنجی کشت های فرا سرزمینی در کشورهای آمریکای لاتین؛
2. پروژه‌های امکان سنجی تهاتر در زمینه های مختلف با کشورهای آمریکای لاتین و کشور ایران؛
3. پروژه‌های بستر سازی برای تهاتر؛
4. پروژه‌های دعوت از انبوه سازان بین المللی برای پروژه‌های مسکن؛
5. پروژه‌های امکان‌سنجی تأمین ماشین آلات؛
6. پروژه تعریف زیر ساخت اتاق های بازرگانی مشترک؛
7. پروژه تعریف زیرساخت خانه های توسعه اقتصادی؛
8. پروژه‌های تعریف زیر ساخت و توسعه صندوق؛
9. پروژه‌های واردات محصولات کشاورزی؛
10. پروژه‌های بررسی زیر ساختار واردات پارچه از ایران به مکزیک؛
11. پروژه بازاریابی و بررسی بازار برای محصولات شرکت های دانش بنیان ایرانی در کشورهای آمریکای لاتین؛
12. پروژه بررسی واردات ماشین آلات تخصصی معادن از مکزیک به ایران؛
13. پروژه‌های پیشنهادهای سرمایه گذاری در زمینه های مختلف کاری در کشور مکزیک؛
14. پروژه پیشنهاد ملک متناسب برای کشاورزی و دامپروری با متراژ های بالا و تجهیزات مشترک جهت خرید و اجاره یا مشارکت؛